Wednesday, October 19, 2011

Tīⁿ Jyi-giokk writes a rhyme about Ma Ying-jeou's failures

Tīⁿ Jyi-giokk ê Ah-ūn

N^g-kim 10-nî Má 633 hou,
黃金十年馬633呼,
Lāu-lông tin-thiap 316-khou..
老農津貼316箍。

No comments: